Omavalvontasuunnitelma

 1. PALVELUN TUOTTAJA

Taksi- ja Hoivapalvelu Riitta Nikulainen

Jauhialantie 245

72600 KEITELE

 1. 0400 291 201

Email: riitta@hoivapalveluriitta.fi

 

Y-tunnus: 2037006-8

Vastuuhenkilö Riitta Nikulainen

Yritys on rekisteröity yritysrekisteriin 18.5.2006 rekisterimuutos 16.1.2018

 

Ilmoituksenvarainen toiminta:

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 1.2.2018

AVI: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti 1.2.2018, lapsiperheiden kotipalvelu 1.2.2018

1.2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Taksi- ja Hoivapalvelu Riitta Nikulainen tuottaa hoiva ja yksityisiä sosiaalipalveluja vanhuksille, vammaisille ja lapsiperheille asiakkaan kotona. Yrittäjä toimii myös henkilökohtaisena avustajana. Taksilla asioinnit ja tarvittaessa saattajana toimiminen asiakkaiden toiveiden mukaan.

Palvelu on asiakasta kunnioittavaa, luotettavaa, yksilöllistä ja perustuu asiakkaan ja mahdollisesti omaisen kanssa tehtävään kirjalliseen hoito ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelun tarkoitus on tukea asiakasta selviytymään kotona mahdollisimman pitkään. Yrityksen toiminta-ajatuksena on myös osallisuuden ja sosiaalisen aktiivisuuden tukeminen tarjoamalla asiakkaille asiointiapua ja virkistyspalveluita.

Palveluun kuuluu myös henkilökohtaisena avustajana toimiminen, henkilöllä joka tarvitsee apua arjessa pärjäämiseen. Teen omaishoitajien lomituksia, autan sairaalasta kotiutumisessa esim lääkkenjaot, haavahoidot, turvakäynnit.

 

Palveluun kuuluu myös lapsiperheiden kotipalvelua.

Apu voi olla tilapäistä tai säännöllistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua. Apua on saatavilla Keiteleen, Vesannon, Tervon ja Pielaveden alueella. Palvelun tarkoituksena on tukea perheiden selviytymistä normaalissa arjessa.

Palveluun kuuluu päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät, lastenhoito, kasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen.

Kauttamme saa myös kirvesmiespalvelun esim kodin muutostyöt turvallisempaan kotona pärjäämiseen.

 

Palvelu on yksityishenkilöille, kunnille, yrityksille ja yhdistyksille.

Yrityksen arvoina ovat

 • Kaikki palvelu perustuu asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin.
 • Asiakkaan kodissa asiakkaan toiveiden/tapojen kunnioittaminen.
 • Kunnioitus asiakkaita ja heidän itsemääräämisoikeuttaan kohtaan.
 • Luotettavuus ja joustavuus
 • Yksilöllisyys
 • Turvallisuus
 • Kiireettömyys
 • Omatoimisuuden tukeminen

 

Toimintaperiaatteena on että, palvelun lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen tarve. Toimintaperiaatteena on myös antaa hyvää ja turvallista hoitoa asiakkaille yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.  Tämän pohjalta laadimme yhdessä hoito-ja palvelusuunnitelman sekä palvelusopimuksen. Nämä ovat edellytyksiä arvonlisäverottomalle palvelulle.

 

1.3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖ

Omavalvonnasta kokonaisuudessaan vastaa yrittäjä.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja tarpeen mukaan jos toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Vastuuhenkilönä päivittämisessä on yrittäjä.

(Uusille työntekijöille omavalvonta perehdytetään muun perehdytyksen yhteydessä)

 

1.4.ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN

1.4.1. Asiakaspalaute ja palautteen hyödyntäminen toiminnassa

Toiminnan kehittämistarpeita nostetaan esille asiakaspalautteesta ja kirjataan toimintasuunnitelmaan. Palautetta otetaan vastaan suullisesti ja kirjallisesti.

 

1.4.2. Haittatapahtuman/vaaratilanteen ilmoittaminen asiakkaalle/omaiselle

Haitta- ja vaaratilanteet ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle suullisesti ja asiakkaan luvalla myös omaisille. Uhka- ja vaaratilanne ilmoitus toimitetaan myös esimiehelle eli yrittäjälle. Esimies kirjaa tapahtuman asiakaspapereihin. Ostopalveluasiakkaan ilmoitukset tehdään myös asianomaiseen kuntaan.

 

1.5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Työntekjällä on velvollisuus ja vastuu tuoda esille riskitilanteet ja vaaratilanteet.

Toiminnan riskitekijöinä voisi nähdä vaaratilanteet asiakastyössä esim. asiakkaalle aiheutunut vahinko (asiakkaan putoaminen/kaatuminen, lääkkeenantovirhe tms.) Haittatapahtumat käsitellään säännöllisesti sekä henkilöstön että esimiehen kanssa. Haittatapahtuma käsitellään lisäksi aina asiakkaan kanssa ja tarvittaessa tehdään jatkosuunnitelma tapahtuman käsittelemiseksi ja ehkäisemiseksi. Mitään varsinaista lääkepoikkeama- järjestelmää ei ole käytössä.

 1. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

2.1. Henkilöstö : Yrittäjä on yksinyrittäjä. Työntekijöitä palkataan tarpeen mukaan. Hoitohenkilökunnan ammattipätevyys tarkistetaan Valviran rekisteristä. Lasten kanssa työskenteleviltä tarkistetaan rikosrekisteriote.

2.2. Toimitilat : Yrittäjän kotona toimistotilat, työ tapahtuu pääosin asiakkaan kotona.

2.3. Laitteet ja tarvikkeet: Yrityksellä on käytössä  ensiapulaukku sekä henkilökunnan/asiakkaan suojaukseen tarvittavat suojatarvikkeet.

2.4. Asiakasturvallisuus: Laatua valvotaan säännöllisesti. Asiakaalle on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään aina tarvittaessa. Asiakastyö tapahtuu asiakkaan kotona. Mikäli toimintaympäristössä tai välineissä havaitaan riskitekijöitä, raportoidaan ne eteenpäin asiaa hoitavalle taholle esim. puutteet apuvälineissä raportoidaan apuvälinekeskukseen, kodin ympäristön riskitekijät raportoidaan asiakkaalle/omaisille/taloyhtiölle, turvavälineissä havaitut viat näistä vastaavalle taholle jne.

Hoivapalvelun työntekijät ovat velvoitettuja ilmoittamaan lastensuojeluun, jos on aihetta epäillä lapsen hoidon laiminlyöntiä tai muuta lapsen turvallisuutta uhkaavaa tilannetta.

2.5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

2.5.1. Palvelusopimus

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn voimavarakartoitukseen. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan säännöllisesti. Hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisen jälkeen asiakkaalle tehdään kirjallinen palvelusopimus, josta käy ilmi palvelun laatu, tuntimäärä ja hinta. Palvelusopimuksen allekirjoittavat asiakas ja palveluntuottaja sekä tarvittaessa omainen tai edunvalvoja.

Edunvalvonnan tarpeessa olevasta asiakkaasta tehdään ilmoitus holhousviranomaiselle maistraattiin edunvalvonnan tarpeen kartoittamiseksi.

Kotona asiakkaat vastaavat omista tavaroistaan. Hoitaja ei ota rahaa vastaan eikä käsittele rahaa, ellei se ole välttämätöntä esim. kauppa-ja apteekkiasioinnissa. Kaikki maksuliikenne perustuu laskutukseen ja todennettuihin käynteihin. Asiakas, omaiset/edunvalvonta huolehtivat asiakkaan rahavaroista. Taksikyydin voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla ja siitä asiakas saa kuitin.

2.5.2. Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Asiakastyössä noudatetaan lakia ja asetuksia. Yrittäjä ja mahdollinen henkilöstö sitoutuvat noudattamaan yrityksen arvoja. Mikäli havaitaan poikkeamia asiakkaan kohtelussa ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisessa muilta kuin yrityksen taholta, siihen puututaan ottamalla yhteyttä edunvalvontaan, sosiaalitoimeen tai muuhun tahoon.

2.5.3. Oikeusturva: Asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus antaa palautetta yrityksen toiminnasta. Asiakas voi tehdä reklamaation suoraan yrittäjälle. Tilanteeseen puututaan välittömästi, kun tieto tapahtuneesta saadaan. Reklamaatio käsitellään viikon kuluessa. Korvaus, mikäli tarvetta siihen on, sovitaan aina tapauskohtaisesti.

 

Palvelualue: Keitele, Vesanto, Tervo ja Pielavesi

 

 

2.6. ASIAKASTYÖN SISÄLTÖ

2.6.1. Asiakkaan hyvinvointia tukeva palvelu

Yritys tuottaa palveluita, joiden tarkoituksena on tukea/lisätä asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Näitä toimintoja ovat:  päivittäisissä toiminnoissa ja henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, asiointiapu, ulkoilu- ja viriketoimininta sekä kuntouttava liikunta. Toimintakykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti kuntouttavalla työotteella, jolloin huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus.

Lapsiperheille tarjoamme kotipalvelua. Kotipalvelu voi olla lyhytaikaista tai säännöllistä perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua, kuten lastenhoitoa ja –kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä tehtäviä. Palvelua on mahdollista tilata joko suoraan tai kunnan myöntämällä palvelusetelillä.

 

2.6.2 Ravitsemuksesta huolehtiminen

Omassa kodissa olevilla asiakkailla ruokailurytmi muotoutuu omien tarpeiden mukaan. Yleisvointia seurataan säännöllisesti. Henkilöstö on koulutettua ja tunnistaa asiakkaan aliravitsemuksen. Mikäli ravitsemuksesta otetaan vastuu, perustuu se neuvontaan ja ohjaamiseen oikeisiin ruoka-aineisiin ja -aikoihin. Asiakasta kannustetaan terveisiin ruokailutottumuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös ruoanlaittoon.

2.6.3. Ulkoilu ja liikunta

Palveluihin kuuluvat ulkoilu ja myös kuntoutusta tarpeen mukaan. Työtä asiakkaan kanssa tehdään kuntouttavalla työotteella. Lisäksi asiakkaan kanssa voidaan tehdä fyyysisiä harjoitteita fysioterapeutin ohjeiden mukaan.

Lapsiperheiden kotipalveluun kuuluu lasten kanssa ulkoilu sekä liikuntaharrastuksiin kannustaminen ja niissä tukeminen.

2.6.4. Hygieniakäytännöt

Hygieniasta huolehtiminen kuuluu jokaisen hoitajan perustyöhön, erityisesti huomioidaan käsihygienia sekä suojavaatetus. Työtä tehdään aseptisesti oikein.

2.6.5. Sairauden hoito

Yritys antaa kotisairaanhoidon palveluja  apuhoitajan koulutuksen puitteissa. Kotona annettavaan hoitopalveluun voi kuulua verenpaineen, painon ja verensokerin seuranta, haavanhoidot, lääkitysten vaikutusten ja voinnin seuranta, sairaan lapsen hoito,  jos tarve huolehditaan asioiden vieminen lääkärille esim. varata aikoja ja huolehtia jatkotoimenpiteistä esim. hoitaa haavoja ohjeen mukaan. Akuuteissa tilanteissa soitetaan aina 112. H on ensiaputaitoista ja tunnistaa hoidon kiireellisyyden.

 

2.6.6. Lääkehoito

Lääkehoidon koulutusta saaneena nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, apuhoitajana, saa koulutuksen perusteella jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa luonnollista tietä lääkkeitä, esimerkiksi tabletteja, kapseleita, silmä- ja korvatippoja, voiteita, laastareita ja peräpuikkoja. Lisäksi hän voi pistää lääkkeen lihakseen tai ihon alle.

Työnantajana vastaan aina siitä, että työntekijälle annetaan sellaisia tehtäviä, joihin hänen tietonsa ja taitonsa riittävät. Varsinkin uuden työntekijän osaaminen aina varmistetaan. Sama pätee kokeneempaan työntekijään, jos hän saa entistä vaativampia tehtäviä. Esimiehenä yrittäjä valvoo lääkehuollon toteuttamista päivittäisessä työssä. Lääkehoitoon osallistuvilta vaaditaan todistus lääkehoidon osaamisesta.

Lääkehoitoketjussa jokainen on ensi sijassa itse vastuussa siitä, mitä tekee. Siksi on tärkeää, että työntekijä kertoo työnantajalleen, jos hänen työhönsä kuuluu tehtäviä, joita hän ei hallitse. Silloin häntä voidaan perehdyttää tehtäviinsä paremmin, järjestää lisäkoulutusta tai järjestellätehtäviä vastaamaan hänen osaamistaan.

 1. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

Tietosuoja seloste:

Yrityksen asiakastiedot, kuten hoito-ja palvelusuunnitelmat ja palvelusopimukset paperiversiot säilytetään toimistotilassa sijaitsevassa lukitussa kaapissa. Tietokoneelle tallennetut tiedot ja tabletin, matkapuhelimen tiedot ovat salasanan takana, joka on ainoastaan yrittäjän hallussa.

Asiakkaalta pyydetään aina kirjallinen suostumus asiakastietojen tallentamiseen.

Asiakkaan kirjallisella luvalla hoitoon olennaisesti liittyvistä asioista voidaan informoida toista hoitavaa tahoa.

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen kotisivulla, niiden valmistuttua ja yrityksen toimistossa. Suunnitelma näytetään asiakkaalle pyydettäessä sopimuksen teon yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan ja vahvistetaan kerran vuodessa sekä tarvittaessa ja tehdään tarvittavat muutokset.

 

päivitetty 13.5.2019

 

 

Riitta Nikulainen

Taksi- ja Hoivapalvelu Riitta Nikulainen